Digital Förvaltning | Nyheter
16031
page-template-default,page,page-id-16031,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Nyheter

Nykvarn är den senaste i serien kommuner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem till gemenskapen och hoppas att de finner nytta i DiMiOS och den forskning som bedrivs....

Forskningskonsortiet har nu publicerat den första rapporten från det pågående projektet med Sundsvalls kommun. Rapporten berör hur kommuner behöver utöka användningen av investeringsinstrumentet för att finansiera digital infrastruktur. Ni finner rapporten och en debattartikel via Rapporter....

Örebro är den sista i raden organisationer som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem varmt in i gemenskapen....

Hörby är den senaste av kommuner att ansluta sig till forskningskonsortiet och börja använda DiMiOS. Varmt välkomna!...

FDF besökte SKR för ett inspirationsseminarium för medarbetarna följt av en dragning på Digitaliseringsberedningen kring DiMiOS och nationell skalning....

FDF deltog med en keynote riktad mot ekonomer inom kommuner. Presentationen lyfte vikten av ändrad styrning och hur ekonomerna är centralspelare för att skapa rätt förutsättningar för ändamålsenlig digitalisering....

Västerås stad är den senaste av kommuner som valt att börja använda DiMiOS för att skapa en bas för evidensbaserad digitalisering. Vi välkomnar dem i gänget och hoppas att de snabbt kommer till nytta med DiMiOS....

FDF genomförde ett seminarium kring regioners utmaningar med digitalisering och hur man som forskare kan stödja denna process. Samtalet fokuserade kring ett antal områden där vidare forskning behövs....

DF deltog vid ett seminarium kring hur Sundsvalls politiker kan vara delaktiga i kommunens digitalisering. Genom seminariet lyftes svårigheter funna nationellt kring decentraliserat mandat, bristande ändamålsenlighet et cetera och diskuterades ur perspektivet hur styrningen behöver anpassas. Seminariet är en del av ett pågående forskningsprojekt där......

FDF deltog vid ett runda-bordssamtal arrangerat av Västsvenska handelskammaren kring utmaningar runt digitalisering. Samtalet förde samman representanter från industri, akademi och offentligheten för en mycket givande diskussion....

FDF deltog vid årets omgång av Meeting Point Controller på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sessionen fokuserade på offentlig sektors utmaningar med digitalisering, och hur controllers kan spela en avgörande roll för att få till rätt styrningsmässiga förutsättningar....

FDF deltog vid årets SISA konferens. Konferensen för samman individer från akademin involverade i forskning och utbildning kring informationssystem. Sessionen fokuserade på hur forskare kan arbeta nära intressenter från offentlig sektor och stödja dem i digitalisering, parallellt med att bedriva internationellt ledande forskning....

Haninge kommun är den sista i raden av kommuner som ansluter sig till DiMiOS. Vi välkomnar dem varmt och hoppas att de får god nytta av forskningen och verktyget....

DF deltar och arrangerar en specialdesignad uppdragsutbildning kopplat till digitalisering för högre beslutsfattare kring offentlig sektors digitalisering. För vidare info, se här....

DF deltog som talare på Kommunalförbundet Fyrbodals digitaliseringskonferens i Vänersborg. Presentationen berörde utmaningar och möjligheter med offentlig sektors digitalisering....

DF deltog med en presentation kring offentlig sektors digitaliseringsutmaningar och hur DiMiOS kan utgöra ett stöd för ändamålsenlig och evidensbaserad digitalisering....

DF deltar med en presentation kring vikten av innovation inom vårdens digitalisering. Presentationen delar bland annat de senaste framstegen inom forskningsprojektet VAKNA som bedrivs på uppdrag av VGR....

DF kommer att delta på Kvalitetsmässan med dels en utfrågning av slutkandidaterna för Årets digitaliseringskommun, samt med ett föredrag kring jakten på digital mognad inom offentlig sektor....

DF välkomnar det senaste tillskottet till forskargruppen i form av Jwan Khisro. Jwan kommer senast från Mittuniversitetet där hon licat, och kommer nu att avsluta sina doktorandstudier kopplat till bland annat studiet av Sundsvalls digitaliseringsresa....

DF deltog som öppningstalare vid den årliga arkivkonferensen i Stockholm. Talet berörde relationen mellan digitalisering, arkiv och digital mognad....

DF deltog som talare vid Ale kommuns digitaliseringskonferens. Presentationen berörde utmaningar inom offentlig digitalisering och hur digital mognad kan stötta ändamålsenlig digitalisering....

Forskningskonsortiet gav ett inspirationsseminarium vid Transportstyrelsen i Örebro, följt av en diskussion med ledningsgruppen. Samtalet fokuserade bland annat på merkostnad för utveckling som effekt av ett begränsande digitalt arv, och gav inspel för vidare forskning....

Forskningskonsortiet välkomnar Skolverket om den senaste myndigheten som anslutit sig till att använda DiMiOS för att mäta och följa upp digital mognad!...

Forskningskonsortiet var representerat på Baltic Sea Conference i Stockholm genom en keynote som ägnades åt att ifrågasätta existerande styrningspraxis av offentlig digitalisering....

Forskningskonsortiet deltog som föredragshållare kring offentlig sektors digitalisering. Sessionen kritiserade existerande styrpraxis och lyfte frågor kring vilka grunder vi har för skapandet av balanserande styrning....

Forskningskonsortiet deltog vid den årliga träffen för IT-medarbetare och lyfte resultat från en studie vid Länsstyrelserna. Resultaten visar på var styrningen utgör ett hinder för innovationsarbete och digitalisering....

Östersund är den senaste i raden av kommuner som ansluter sig till DiMiOS och forskningskonsortiet! Vi välkomnar dem med öppna armar....

Johan Magnusson deltog vid ett expertseminarium arrangerat av SKL. Seminariet handlade om nyttorealisering av digitala investeringar inom offentlig sektor, något som mognadsmätningar visat sig vara en stor utmaning....

I dagens eko intervjuades Johan Magnusson om forskningsresultat från DiMiOS. Samtalet var kring den begränsande faktor som det digitala arvet utgör för organisationer inom offentlig sektor. För vidare info, se här....

Vi välkomnar Linköping som den senaste i raden av kommuner som ansluter sig till DiMiOS. Vi ser fram emot att få titta på er digitala mognad och lära av er!...

Botkyrka är den senaste i raden av kommuner som ansluter sig till gemenskapen i DiMiOS. Vi önskar dem välkomna och lycka till med accelererad digitalisering!...

Johan Magnusson deltog i senaste numret av Jobb360. I samtalet diskuteras bland annat DiMiOS och vad en låg grad av digital mognad för med sig. För att ta del av podcastavsnittet, se här....

Medlemmar av forskningskonsortiet presenterar de senaste resultaten från forskningen kring digital förmåga inom offentlig sektor vid den årliga AMCIS konferensen i Mexiko. För vidare information om konferensen, se här....

Uddevalla är den senaste av kommuner som har klivit in som användare av DiMiOS. Vi välkomnar dem varmt och önskar lycka till!...

Johan Magnusson deltog som moderator och talare på ett seminarium kring ekonomifunktionens roll i offentlig digitalisering. Med en fantastisk panel bestående av Anna Eriksson (DiGG), Åsa Zetterberg (IT&Telekom), Mica Wulff Kam (Visma) och Jens Otterdahl Holm (Varberg) diskuterades hur vi kan skapa rätt förutsättningar för......

I en krönika via LinkedIn lyfter Johan Magnusson från forskningskonsortiet farorna med alltför snabbt anammande av RPA. Risken är överhängande att man automatiserar sig längre och längre bort från relevans, i takt med att omgivningens förväntningar förändras snabbare och snabbare. Läs hela artikeln här....

Frågor kring hur digitalisering för med sig behovet av att balansera mellan effektivitet och innovation lyftes vid en keynote på SEB sommarkonsert i Göteborg. 1,000 åhörare fick höra hur man börjar förstå vikten av balansering inom offentlig sektor....

Användning och införande av DiMiOS var några av de frågor som behandlades på den nätverksträff för DiMiOS användning som arrangerades på Offentliga Rummet. Bland annat deltog representanter från Region Jönköpings Län med en fantastisk beskrivning av hur de använder verktyget för att förankra och driva......

CIOs från Svenska universitet och högskolor har återigen testat DiMiOS som en del av ett seminarium kring hur IT styrning inom högre utbildning behöver förändras. Baserat på en initial självskattning med DiMiOS fokuserade seminariet på hur vi behöver ställa om styrningen, samt i vilken ända......

Så är den äntligen här! Den första vetenskapliga statusrapporten kring digital mognad i Sverige. Vi har analyserat användare av DiMiOS och har spännande resultat att dela. Ni finner mer information i rapporten under /Rapporter....

Medlemmar från Digital förvaltning deltog i en återkommande modul på GU School of Executive Educations Executive MBA program i Göteborg. Som en del i förberedelserna hade de 20 deltagarna använt DiMiOS för att analysera sina verksamheter....

Johan Magnusson höll en föreläsning kring nya krav på styrning för Länsstyrelserna G7. Föreläsningen bygger på en tidigare analys av IT styrning inom Länsstyrelserna. Länsstyrelsen har en unik modell med centraliserad IT försörjning för 21 myndigheter....

Gnosjö kommun är den senaste av kommuner som börjat använda DiMiOS. Vi välkomnar kommunen och hoppas ni får användning av DiMiOS!...

Forskare vid SCDI har nu publicerat den första vetenskapliga artikeln från datan kopplat till den nationella mätningen av digital mognad. Artikeln kommer att presenteras på den 25e AMCIS konferensen i Cancun, Mexico i Augusti. Parallellt med detta arbetar forskarna på en statusrapport kring digital mognad......

Nu är nomineringsförfarandet kring Sveriges Digitaliseringskommun klart, och nästa steg av utvärdering inleds. Detta steg kommer att innebära att genom bla DiMiOS skapa ett underlag som juryn kan ta ställning till för att utse en vinnare. För vidare information om de tio nominerade kommunerna, se......

Sollentuna, Habo, Tranås, Karlstad, Ale och Karlskrona är de senaste kommunerna som börjat använda DiMiOS för att mäta och följa upp sin digitala mognad och accelerera digitalisering. Vi välkomnar dessa till gemenskapen och ser fram emot spännande resultat!...

Johan Magnusson kommer att delta med en keynote kring offentlig digitalisering och digital mognad vid årets upplaga av Kvalitetsmässan. För vidare information, se här....

Konsortiet deltog med en föreläsning kring vikten av misstag inom innovation och digitalisering vid en konferens för forskningsledare på Astra Zeneca....

Som ett led i en tidigare utredning genomförd av forskningskonsortiet för Försäkringskassan genomfördes två aktiviteter på Försäkringskassans högkvarter. Först en generell inspirationsföreläsning om digital mognad och offentlig digitalisering, och därefter en session med utvecklingsledningen. Fokus låg på den tidigare publicerade rapporten (se under Rapporter)....

Johan Magnusson levererade första och sista sessionen på DF Kompetens utbildningsprogram för Certifierad CIO. I den sista sessionen så låg fokuset på felaktiga antaganden inom IT styrning och vad vi behöver göra för att designa IT styrning som möjliggör verksamhetens digitalisering. En stor del av......

Som ett led i att stötta användningen av DiMiOS genomförde vi det första av en serie webinarium. Utöver konkreta rekommendationer kring användning presenterades även den första sammanställningen av nationella resultat av den digitala mognadsmätningen inom offentlig sektor. Se webinariet här....

DF kommer att arrangera ett nätverksseminarium på Offentliga rummet 10 juni. Tanken är att samla användare och andra intresserade och diskutera resultaten, samt hur vi kan tänka kring fortsatt användning. Målsättningen är att få till ett samtal om hur vi kan accelerera digitalisering i offentlig......

Johan Magnusson gav en keynote kring digital innovation och digital mognad på digitaliseringsdagen arrangerad av Acando, Sigma, HiQ och Automatiserings regionen i Västerås. Diskussionen som följde lyfte olika aspekter vi behöver tänka på för att klara av utmaningen med accelererad digitalisering....

DF bidrog som öppningstalare vid en konferens kring digitalisering av offentlig sektor arrangerad av Borås Region. Sessionen gick igenom grunderna i de nödvändiga förutsättningar för digital förvaltning och accelererad digitalisering, och innehåll även en genomgång av de första generella resultaten från den nationella mätningen....

DF deltog med en dragning kring hur man kan arbeta med att stärka offentliga organisationers digitala innovationsförmåga. Seminariet arrangerades av Partstrådet, och förde samman ett 70-tal representanter från i huvudsak offentliga myndigheter....

Studenter från Göteborgs universitets masterprogram i digitalt ledarskap har arbetat under en månad med att analysera och lyfta fram rekommendationer avseende styrningen av digitalisering på Länsstyrelserna. Genom att koppla samman forskningsfronten med faktiska utmaningar har studenterna lyckats föreslå såväl effektfulla som innovativa lösningar för att......

DF deltog i en serie möten och en föreläsning för studenter och medarbetare på Royal Holloway i London. Samtalet och föreläsningen fokuserade på digitalisering och digital förvaltning, och ett flertalet öppningar för framtida samarbeten kring digital mognad diskuterades....

DF deltog med en dragning kring digital mognad och digitalisering på Arbetsförmedlingens högkvarter i Stockholm. Diskussionen fokuserade på hur man kan arbeta för att säkerställa att man nyttjar förändringsbarheten i tider av kris....

DF gästade Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) för ett samtal kring digital mognad och dess mätning inom offentlig sektor. Samtalet fokuserade på hur man kan säkerställa en trovärdig mätning över tid....

DF deltog vid en diskussion om ett kommande samarbete mellan forskningskonsortiet och Sundsvalls kommun kring implementationen av kommunens digitala agenda. Tanken är att använda DiMiOS faktorer som strategiska principer för att mäta, följa upp och styra digitalisering....

Johan Magnusson kommer att agera representant för akademin i juryn för Årets digitaliseringskommun. DiMiOS kommer att användas som ramverk för att utvärdera de kommuner som nomineras....

Dina Koutsikouri från DF har deltagit som extern granskare av SKLs arbete med Leda projektet. För vidare information om utvärderingens resultat, se här....

Forskare från DF deltog vid ett sammanträdande med Digitaliseringsrådet Jönköpings län. Utöver en genomgående presentation av nuläget kring DiMiOS diskuterades även Jönköpings resultat, med förslag kring hur vidare användning och effekten av mätning och uppföljning skall säkerställas....

DF genomförde en föreläsning kring digital mognad för kommuner i Västernorrland. Bakgrunden var användningen av DiMiOS i de nio kommunerna och vid sidan av generell inspiration ägnades tid åt att analysera resultaten från den första mätningen....