Statusrapport 2022

Årets statusrapport visar på en minskning av digital mognad i offentlig sektor. Rapporten innehåller en övergripande analys samt en överblick av pågående initiativ för att bidra till en stärkt ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor.

Sveriges Regioners Digitaliseringsstrategier

I en ny rapport från forskningskonsortiet har samtliga digitaliseringsstrategier från Sveriges regioner analyserats. Resultaten visar på en tydlig tyngdpunkt mot intern effektivitet snarare än extern innovation, en tvetydlighet rörande vad som menas med digitalisering samt demografiska skillnader i riktning. Rapporten lyfter en rad rekommendationer för att säkerställa ändamålsenlig digitalisering i Sveriges regioner.

Hur integreras hållbarhetsmål i digitalisering?

I en nyligen avslutad studie har forskningskonsortiet analyserat en serie digitala utvecklingsportföljer i Göteborgs stad. Resultaten visar på möjliga förbättringar i sättet som de globala hållbarhetsmålen integreras i målformuleringar och digitalisering.

Hur offentlig digitalisering motverkas

I Jwan Khisro’s avhandling lyfts tre mekanismer som direkt motverkar hållbar och ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor. Mekanismerna är kopplade till IT-styrning, finansieringsmodeller och digital infrastruktur, och avhandlingen bygger på studier vid Länsstyrelserna och Sundsvalls kommun.

Kommunens styrningsmässiga utmaningar

I en nyss genomförd studie i Kungsbacka har forskningskonsortiet undersökt centrala styrningsrelaterade utmaningar för en kommun som eftersträvar ändamålsenlig digitalisering. Studien finner att utmaningarna motverkar jämlik digitalisering i kommunen, och ger rekommendationer kring hur kommuner bör förändra styrning och organisering.

Hur skall vi styra och organisera IT?

Tilltagande digitalisering ställer nya krav på hur vi organiserar och styr IT i offentliga organisationer. Tidigare styrning och organisering har utvecklats till direkt motverkande krafter för ändamålsenlig digitalisering. Rapporten från Sundsvalls kommun lyfter rekommendationer kring en förbättrad styrning och organisering.

Hur hanterar man styrningsarvet?

I en ny rapport från en klinisk studie i Västra Götalandsregionen lyfter forskningen rekommendationer för hur man hanterar de djupa strukturer som tidigare styrning skapat. Rekommendationerna pekar mot en styrning som är agil, adaptiv och empatisk för att hantera styrningsarvet.

Fördjupad statusrapport

Som ett led i det ESF-finansierade projektet Digital Mognad har vi tillsammans med SKR och Adda tagit fram en fördjupad rapport. Syftet är att i juletider inspirera till handling för ändamålsenlig digitalisering inom offentlig sektor.

Framdrift genom utbildning

I en utbildningsinsats i Mölndal stad under 2021 utforskades hur digitaliseringsutbildning kan designas för att optimera effekt i verksamhetsutveckling. Att inte bara se utbildning som en investering i personlig kompetens utan att också få aktiv framdrift. Rapporten innehåller reflektioner och lärande kring denna insats, samt delar deltagarnas slutsatser kring vägen fram för stadens digitaliseringsarbete.

Vi lanserar DIOS!

Som ett resultat av tidigare forskning kring digital infrastruktur lanserar vi nu uppföljaren till DiMiOS, DIOS: Digital Infrastruktur i Offentlig Sektor.

DIOS är tänkt att stötta ändamålsenlig digitalisering genom att skapa ett underlag för organisationen i hanteringen av det digitala arvet. Genom att inventera och bedöma existerande systemflora på såväl lokal som nationell nivå kan vi frigöra resurser genom avveckling och frigöra kraft i digitalisering.

Lösningen är utvecklad tillsammans med ett antal organisationer inom offentlig sektor som har bidragit med både finansiering och input till design och användning. DIOS är nu öppen för användning och kommer att fortsätta förfinas på samma sätt som DiMiOS, och skapa underlag för vidare forskning. För vidare information, se här.

Hur digital infrastruktur begränsar digitalisering

Baserat på en tidigare studie kring digital infrastruktur i kommuner har vi nu publicerat en vetenskaplig artikel i Transforming Government: Practice, People and Policy. Artikeln är en analys av hur stabilitet kontra flexibilitet i infrastruktur begränsar såväl effektivitet som innovation.

Hur ledning motverkar digitalisering

I en vetenskaplig studie av återkommande mönster i hur ledning motverkar digitalisering identifieras “frikoppling” som en fallgrop. Studien presenterar fyra strategier som organisationer använder för att frikoppla det digitala från verksamheten för att undvika förändring. Vi presenterar också mot-strategier vi ser växa fram.

Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier

I denna rapport analyseras landets samtliga kommuners mål- och resursplaner utifrån perspektivet att sättet digitalisering mål- och resurssätts kan likställas med den faktiska digitaliseringsstrategin. Resultaten visar att 1,7 miljoner invånare lever i en kommun som antingen inte mål- och/eller resurssätter digitalisering, eller som uteslutande ser digitalisering som ett sätt att driva intern effektivitet. Rapporten presenterades även vid ett seminarium vid MDH.

Statusrapport 2021

Den senaste statusrapporten visar på en avstannande ökning av nationell digital mognad som en effekt av pandemin under 2020. Digital mognad ökar med två procentenheter till 48%. Rapporten innehåller vidare beskrivning och analys av resultaten av DiMiOS.

Digitaliseringsstrategin i kommunens egna ord

Forskningskonsortiet har i tidigare rapporter studerat Sundsvalls kommuns digitaliseringsarbete. Via denna film, presenterad som del av den nationella skalningen av DiMiOS, berättar Jari Kopponen från kommunen om hur de arbetar för ökad omställningsförmåga.

Hur kan vi samarbeta?

I en av våra senaste vetenskapliga artiklar analyserar vi hur samarbetet inom SCDI växt fram och vad som utmärker de samarbeten som blir mest värdefulla. Artikeln belyser hur samarbetet skapar integrativa förmågor för de involverade organisationerna.

När effektivitet hindrar innovation

I en studie av en stor fordonstillverkare identifierade vi grunderna för hur effektivitet motverkar innovation. Lärdomen ligger i förslag på hur vi kan designa organisationer för att möjliggöra en ändamålsenlig balans som säkerställer hållbar framgång för organisationen.

En framväxande digitaliseringsstrategi

I en tidigare rapport lyfter forskningskonsortiet grunderna i en emergent digitaliseringsstrategi. Denna föreläsning expanderar begreppet och ger en överblick av rapportens centrala bidrag.

Portföljstyrning som magiskt tänkande

Portföljstyrning är en nödvändig förutsättning för ändamålsenlig digitalisering. Samtidigt riskerar en viss typ av portföljstyrning att bidra till bristande och kontraproduktiv digitalisering. I en studie av ett universitets portföljstyrning lyfter vi fundamentala brister i underliggande styrmodeller; styrmodeller som tyvärr fått stor spridning inom offentlig sektor.

Kommunens digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategin är det mönster av handlingar som organisationen uppvisar i sitt arbete med verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. I denna rapport presenteras grunderna för hur detta mönster utvecklats i Sundsvalls kommun sedan 2018. Rapporten lyfter vad som ses som ett särskilt framgångsrikt exempel på en emergent digitaliseringsstrategi inom offentlig sektor, och ger rekommendationer till såväl Sundsvalls kommun som andra offentliga organisationer i eftersträvan av ändamålsenlig digitalisering.

Kommunens portföljstyrning

I ett pågående uppdrag i Göteborgs stad har vi analyserat en av förvaltningarnas (Intraservice) utvecklingsportföljer. Resultatet visar på en primär balansering mot inre effektivitet snarare än externt orienterad verksamhetsutveckling. Rapporten analyserar ändamålsenligheten i detta och ger rekommendationer för balanserande portföljstyrning av digitala initiativ.

Balanseringsutmaningen i digitalisering

Digitalisering innebär en utmanande balansakt mellan effektivitet och innovation. I denna föreläsning på Göteborgs universitets Mötesdagar lyfter Johan Magnusson frågan på ett kort och övergripande sätt.

Den stora vågen av digital kompetens

Efterfrågan på digital kompetens har mer än fördubblats sedan 2006 inom offentlig sektor. Kommuner har utvecklats från lägst till högst efterfrågan inom sektorn, och regioner har stått still i efterfrågan sedan 2016. Det är några av resultaten som återfinns i forskningskonsortiets senaste rapport. Genom språkigenkänning har vi analyserat över sex miljoner arbetsannonser från Arbetsförmedlingens öppna dataset. Vår ambition är att resultaten skall leda till mer proaktiv rekrytering av digital kompetens inom sektorn, samt förändrad policy.

Kommunens digitala arv

I en nyligen avslutad studie av en kommuns digitala arv och infrastruktur har forskningskonsortiet utvecklat ny kunskap kring utmaningar för ändamålsenlig digitalisering. Rapporten sammanfattar de identifierade utmaningarna och ger rekommendationer för säkerställande av ett möjliggörande digitalt arv. Som del av lösningen presenteras grunderna för en ny metod för systeminventering, en metod som nu går vidare i pilotfas för att kunna lanseras nationellt våren 2021.

Ökad krismedvetenhet i regionerna

Regionerna står inför en kraftig ökning av efterfrågan på vård och en krympande tillgång på kompetens. Behovet av effektivisering är enormt, men samtidigt saknas krismedvetenheten i linjen. Genom en studie av hur man kan använda nyckeltal kring kvalitet, personal och ekonomi för att simulera tex framtida sjuktal, personalomsättning och vakanser bland personal på avdelningar kom projektet fram till att 1) detta skulle skapa en krismedvetenhet som i sin tur skulle kunna driva effektivisering och 2) simuleringen är tekniskt möjlig. Rapporten innehåller ett färdigt förslag på visualisering och simulering för stärkt krismedvetenhet.

Nyckeltal och dess omsättningshastighet

Organisationer utmärks genom att styrning och mätning utvecklas sakta över tid. Detta utgör ett problem, där mätning tenderar att bli kontraproduktiv. I denna krönika lyfter vi frågan om hur vi kontinuerligt behöver jobba med design av prestationsmätning.

Innovation och offentlig digitalisering

Offentlig sektor lider av en oklarhet rörande vad innovation är och hur man på bästa sätt undviker dess motverkan. Föreläsningen sätter grunderna för hur man kan tänka på innovation som en del av offentlig digitalisering, samt vad man behöver göra för att säkerställa rätt förutsättningar.

Behovet av en nationell digital infrastruktur

I bristen på en nationell digital infrastruktur uteblir den effekt av digitalisering vi har som målsättning. I denna föreläsning lyfts fyra återkommande fel i sättet vi idag styr offentlig digitalisering och rekommendationer presenteras för att åtgärda dessa fel. Föreläsningen bygger på pågående forskning kring digital infrastruktur med bl.a. Sundsvalls kommun.

Kan vi verkligen tala om digital transformation?

När vi talar om digital transformation verkar vi ofta glömma bort att det egentligen inte handlar om transformation. Föreläsningen (som ursprungligen gavs för Systemvetenskapliga programmet i Göteborg) problematiserar begreppet och söker inspirera till tankar rörande vad digitalisering egentligen för med sig för organisationer.

Datadriven verksamhetsutveckling

Hur bör vi som organisation tänka när det gäller att dra nyttan ur en ständigt växande tillgång på data? Föreläsningen riktar sig till personer i ledning och lyfter upp bristande intern förändring av styrning som det största hotet mot ökat datanyttjande i beslutsfattande.

Nya krav på digitalt ledarskap

I denna föreläsning lyfts frågan om vad som utmärker ett ledarskap som klarar av att balansera effektivitet och innovation. Genom tidigare litteratur och forskningsresultat från en kommun presenteras ingångsvärden för ett nytt ledarskap.

Presentation av Statusrapport 2020

Statusrapport Digital Mognad 2020 visar på en tydlig förbättring av digital mognad i offentlig sektor. Föreläsningen presenterar resultaten på ett övergripligt sätt.

Introduktion till digital mognad

I denna föreläsning presenteras grunderna för vad digital mognad är, samt hur modellen, metoden och verktyget DiMiOS används av organisationer inom offentlig sektor.

Hur balanserar vi effektivitet och innovation?

I en studie från Försäkringskassan visar denna artikel hur styrningen endast är utrustad för att motverka innovation, aldrig stötta den.

Hur säkerställer vi optimal styrning?

Forskningen visar att ändamålsenlig digitalisering möjliggörs genom en kombination av styrning för närhet och distans. I denna vetenskapliga artikel lyfts hur detta sker i Sundsvalls kommun.

Finansiering av offentlig digitalisering

Frågan rörande hur vi skall finansiera offentlig digitalisering har besvarats av en rapport från forskningskonsortiet. Föreläsningen lyfter resultatet och driver mot identifieringen av digitala investeringsobjekt.

Ökad digital mognad i offentlig sektor

Vi ser en ökning med sex procentenheter i offentlig sektors digitala mognad i årets mätning. Vad säger detta oss om hur vi bör styra digitalisering?

Hur styr myndigheter digital innovation?

Digital innovation kan inte hanteras inom existerande styrning. Konsekvensen blir att innovation förskjuts till skuggan. I denna vetenskapliga artikel analyseras två fall.

Varför investerar inte kommuner i digitalisering?

Existerande finansieringsmodeller för digitalisering är felaktiga och behöver förändras. I denna debattartikel lyfts frågan om hur.

Hur bör vi använda investeringsverktyget?

Rapporten redogör för en studie från Sundsvalls kommun. Forskarna lyfter fram konkreta principer för hur investeringsverktyget bör användas för ändamålsenlig digitalisering.

Utmaningar i offentlig digitalisering

Under året har vi haft återkommande forskningsprojekt och interaktion med offentliga aktörer i deras digitaliseringsarbete. Kopplat till arbetet i juryn för årets digitaliseringskommun har vi landat i ett antal utmaningar som verkar vara generella och delade inom sektorn.

Hur hindrar IT styrningen digitalisering?

Denna debattartikel lyfter fyra områden där existerande styrning hindrar ändamålsenlig digitalisering. Den underliggande studien genomfördes på en samling statliga myndigheter.

Behöver vi en allmän innovationsamnesti?

Innovation motarbetas av nuvarande styrning i offentlig sektor. Kan innovationsamnesti vara vägen fram?

Vad är alternativkostnaden av digitalt först?

Bevisbördan för digitalisering faller alltid på de som vill, aldrig på de som vidmakthåller rådande ordning. Hur bör vi arbeta med alternativkostnad?

Vad har vi sagt om brister i IT styrning?

En samling krönikor skrivna för CIO Sweden under de senaste tio åren visar på återkommande mönster kring brister i styrning.

Hur hotar RPA ändamålsenlig digitalisering?

I takt med att RPA blir mer och mer legio inom sektorn bör vi vara medvetna om nedsidan.

Status digital mognad 2019

Den första i en serie statusrapporter visar att offentlig sektors digitala mognad är bristfällig.

Hur kan man använda DiMiOS för att mäta och följa upp?

Webbinarium med användare av DiMiOS kring hur man använder verktyget, och hur man borde använda det.

Ny bok om digitalisering och styrning

Några av Sveriges ledande forskare kring digitalisering samlas i denna bok. Fokus ligger på hur digitalisering medför utmaningar och förändringsbehov för styrning.

Vad kan industrin lära sig av offentlig sektor?

En vanlig fråga jag får från offentlig sektor är kopplad till hur vad de kan lära sig av industrin. Självklart finns det en rad lärdomar att dra från industrins digitalisering som till viss del är överförbara till det offentliga, men jag tror att vi skall vända på frågan: Vad kan industrin lära sig av offentlig sektor?

Varför innovation är omöjlig inom offentlig sektor

Digital förvaltning för med sig ett ökat fokus på innovation inom offentlig förvaltning. Orsaken ligger i digitaliseringens påverkan på förändringstakt, där digitala initiativ snabbt kan skalas och leda till massiva förändringar på kort tid. Men hur skall offentlig sektor arbeta för att stärka sin innovationsförmåga?

Varför digital mognad?

Utan mätning och uppföljning omöjliggörs ändamålsenlig digitalisering. Debattartikeln lyfter argument för att mäta och följa upp digital mognad.

Försäkringskassans balanserande utvecklingsstyrning

För att styra utveckling på ett ändamålsenligt sätt krävs ett balanserande förhållningssätt. Rapporten till Försäkringskassan beskriver hur utveckling bör styras.

Vitbok DiMiOS

Sammanfattning av hur DiMiOS bör användas för att mäta och följa upp digital mognad inom offentlig sektor.

Hur kan vi visualisera digital mognad?

För att säkerställa handlingsbarhet från mätning krävs en tydlig visualisering. Rapporten till Regeringskansliet beskriver designval för det som sedan blev DiMiOS.

Hur kan vi mäta och styra digital mognad?

För att uppnå ändamålsenlig digitalisering krävs att vi utgår från evidensbaserad kunskap. Rapporten till Regeringskansliet presenterar grunderna i DiMiOS.

Hur kan vi accelerera digitalisering?

För att accelerera digitalisering i offentlig sektor behöver vi förhålla oss till vissa principer. Dessa presenteras i denna första rapport till Regeringskansliet.

Skatteverkets digitala balansgång

Digitalisering innebär en balansgång mellan effektivitet och innovation. Rapporten till Skatteverkets styrelse presenterar status av balansering och ger rekommendationer för ändamålsenlig digitalisering.