Kommunens digitala arv

I en nyligen avslutad studie av en kommuns digitala arv och infrastruktur har forskningskonsortiet utvecklat ny kunskap kring utmaningar för ändamålsenlig digitalisering. Rapporten sammanfattar de identifierade utmaningarna och ger rekommendationer för säkerställande av ett möjliggörande digitalt arv. Som del av lösningen presenteras grunderna för en ny metod för systeminventering, en metod som nu går vidare i pilotfas för att kunna lanseras nationellt våren 2021.

Ökad krismedvetenhet i regionerna

Regionerna står inför en kraftig ökning av efterfrågan på vård och en krympande tillgång på kompetens. Behovet av effektivisering är enormt, men samtidigt saknas krismedvetenheten i linjen. Genom en studie av hur man kan använda nyckeltal kring kvalitet, personal och ekonomi för att simulera tex framtida sjuktal, personalomsättning och vakanser bland personal på avdelningar kom projektet fram till att 1) detta skulle skapa en krismedvetenhet som i sin tur skulle kunna driva effektivisering och 2) simuleringen är tekniskt möjlig. Rapporten innehåller ett färdigt förslag på visualisering och simulering för stärkt krismedvetenhet.

Nyckeltal och dess omsättningshastighet

Organisationer utmärks genom att styrning och mätning utvecklas sakta över tid. Detta utgör ett problem, där mätning tenderar att bli kontraproduktiv. I denna krönika lyfter vi frågan om hur vi kontinuerligt behöver jobba med design av prestationsmätning.

Innovation och offentlig digitalisering

Offentlig sektor lider av en oklarhet rörande vad innovation är och hur man på bästa sätt undviker dess motverkan. Föreläsningen sätter grunderna för hur man kan tänka på innovation som en del av offentlig digitalisering, samt vad man behöver göra för att säkerställa rätt förutsättningar.

Behovet av en nationell digital infrastruktur

I bristen på en nationell digital infrastruktur uteblir den effekt av digitalisering vi har som målsättning. I denna föreläsning lyfts fyra återkommande fel i sättet vi idag styr offentlig digitalisering och rekommendationer presenteras för att åtgärda dessa fel. Föreläsningen bygger på pågående forskning kring digital infrastruktur med bl.a. Sundsvalls kommun.

Kan vi verkligen tala om digital transformation?

När vi talar om digital transformation verkar vi ofta glömma bort att det egentligen inte handlar om transformation. Föreläsningen (som ursprungligen gavs för Systemvetenskapliga programmet i Göteborg) problematiserar begreppet och söker inspirera till tankar rörande vad digitalisering egentligen för med sig för organisationer.

Datadriven verksamhetsutveckling

Hur bör vi som organisation tänka när det gäller att dra nyttan ur en ständigt växande tillgång på data? Föreläsningen riktar sig till personer i ledning och lyfter upp bristande intern förändring av styrning som det största hotet mot ökat datanyttjande i beslutsfattande.

Nya krav på digitalt ledarskap

I denna föreläsning lyfts frågan om vad som utmärker ett ledarskap som klarar av att balansera effektivitet och innovation. Genom tidigare litteratur och forskningsresultat från en kommun presenteras ingångsvärden för ett nytt ledarskap.

Presentation av Statusrapport 2020

Statusrapport Digital Mognad 2020 visar på en tydlig förbättring av digital mognad i offentlig sektor. Föreläsningen presenterar resultaten på ett övergripligt sätt.

Introduktion till digital mognad

I denna föreläsning presenteras grunderna för vad digital mognad är, samt hur modellen, metoden och verktyget DiMiOS används av organisationer inom offentlig sektor.

Hur balanserar vi effektivitet och innovation?

I en studie från Försäkringskassan visar denna artikel hur styrningen endast är utrustad för att motverka innovation, aldrig stötta den.

Hur säkerställer vi optimal styrning?

Forskningen visar att ändamålsenlig digitalisering möjliggörs genom en kombination av styrning för närhet och distans. I denna vetenskapliga artikel lyfts hur detta sker i Sundsvalls kommun.

Finansiering av offentlig digitalisering

Frågan rörande hur vi skall finansiera offentlig digitalisering har besvarats av en rapport från forskningskonsortiet. Föreläsningen lyfter resultatet och driver mot identifieringen av digitala investeringsobjekt.

Ökad digital mognad i offentlig sektor

Vi ser en ökning med sex procentenheter i offentlig sektors digitala mognad i årets mätning. Vad säger detta oss om hur vi bör styra digitalisering?

Hur styr myndigheter digital innovation?

Digital innovation kan inte hanteras inom existerande styrning. Konsekvensen blir att innovation förskjuts till skuggan. I denna vetenskapliga artikel analyseras två fall.

Varför investerar inte kommuner i digitalisering?

Existerande finansieringsmodeller för digitalisering är felaktiga och behöver förändras. I denna debattartikel lyfts frågan om hur.

Hur bör vi använda investeringsverktyget?

Rapporten redogör för en studie från Sundsvalls kommun. Forskarna lyfter fram konkreta principer för hur investeringsverktyget bör användas för ändamålsenlig digitalisering.

Utmaningar i offentlig digitalisering

Under året har vi haft återkommande forskningsprojekt och interaktion med offentliga aktörer i deras digitaliseringsarbete. Kopplat till arbetet i juryn för årets digitaliseringskommun har vi landat i ett antal utmaningar som verkar vara generella och delade inom sektorn.

Hur hindrar IT styrningen digitalisering?

Denna debattartikel lyfter fyra områden där existerande styrning hindrar ändamålsenlig digitalisering. Den underliggande studien genomfördes på en samling statliga myndigheter.

Behöver vi en allmän innovationsamnesti?

Innovation motarbetas av nuvarande styrning i offentlig sektor. Kan innovationsamnesti vara vägen fram?

Vad är alternativkostnaden av digitalt först?

Bevisbördan för digitalisering faller alltid på de som vill, aldrig på de som vidmakthåller rådande ordning. Hur bör vi arbeta med alternativkostnad?

Vad har vi sagt om brister i IT styrning?

En samling krönikor skrivna för CIO Sweden under de senaste tio åren visar på återkommande mönster kring brister i styrning.

Hur hotar RPA ändamålsenlig digitalisering?

I takt med att RPA blir mer och mer legio inom sektorn bör vi vara medvetna om nedsidan.

Status digital mognad 2019

Den första i en serie statusrapporter visar att offentlig sektors digitala mognad är bristfällig.

Hur kan man använda DiMiOS för att mäta och följa upp?

Webbinarium med användare av DiMiOS kring hur man använder verktyget, och hur man borde använda det.

Ny bok om digitalisering och styrning

Några av Sveriges ledande forskare kring digitalisering samlas i denna bok. Fokus ligger på hur digitalisering medför utmaningar och förändringsbehov för styrning.

Vad kan industrin lära sig av offentlig sektor?

En vanlig fråga jag får från offentlig sektor är kopplad till hur vad de kan lära sig av industrin. Självklart finns det en rad lärdomar att dra från industrins digitalisering som till viss del är överförbara till det offentliga, men jag tror att vi skall vända på frågan: Vad kan industrin lära sig av offentlig sektor?

Varför innovation är omöjlig inom offentlig sektor

Digital förvaltning för med sig ett ökat fokus på innovation inom offentlig förvaltning. Orsaken ligger i digitaliseringens påverkan på förändringstakt, där digitala initiativ snabbt kan skalas och leda till massiva förändringar på kort tid. Men hur skall offentlig sektor arbeta för att stärka sin innovationsförmåga?

Varför digital mognad?

Utan mätning och uppföljning omöjliggörs ändamålsenlig digitalisering. Debattartikeln lyfter argument för att mäta och följa upp digital mognad.

Försäkringskassans balanserande utvecklingsstyrning

För att styra utveckling på ett ändamålsenligt sätt krävs ett balanserande förhållningssätt. Rapporten till Försäkringskassan beskriver hur utveckling bör styras.

Vitbok DiMiOS

Sammanfattning av hur DiMiOS bör användas för att mäta och följa upp digital mognad inom offentlig sektor.

Hur kan vi visualisera digital mognad?

För att säkerställa handlingsbarhet från mätning krävs en tydlig visualisering. Rapporten till Regeringskansliet beskriver designval för det som sedan blev DiMiOS.

Hur kan vi mäta och styra digital mognad?

För att uppnå ändamålsenlig digitalisering krävs att vi utgår från evidensbaserad kunskap. Rapporten till Regeringskansliet presenterar grunderna i DiMiOS.

Hur kan vi accelerera digitalisering?

För att accelerera digitalisering i offentlig sektor behöver vi förhålla oss till vissa principer. Dessa presenteras i denna första rapport till Regeringskansliet.

Skatteverkets digitala balansgång

Digitalisering innebär en balansgång mellan effektivitet och innovation. Rapporten till Skatteverkets styrelse presenterar status av balansering och ger rekommendationer för ändamålsenlig digitalisering.