Digital Förvaltning är ett forskningskonsortium som sammanför offentliga organisationer och universitet kring digitaliseringsfrågor. Målsättningen är att stärka kunskapsläget och främja lärande för ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor.

Forskningskonsortiet är organiserat som ett initiativ inom ramen för Swedish Center for Digital Innovation och arbetar med klinisk forskning resulterande i metodstöd för offentlig digitalisering. Vi tar uppdrag från offentliga organisationer där vi jobbar med att lösa utmaningar som delas inom sektorn. Vår ambition är att kontinuerligt stötta genom utveckling av såväl ny kunskap, nya metoder och nya verktyg för att främja ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor.

Vårt angreppssätt

3 steg

Mognadsmätning

Mognadsmätning

Mognadsmätningen ger forskningskonsortiet data som möjliggör identifiering av trender, tendenser och utmaningar inom offentlig sektors digitalisering.

Fallstudier

Fallstudier

Fördjupade fallstudier ger oss möjlighet att i samverkan med praktiker utforma och utvärdera metoder som kan bidra till en stärkt ändamålsenlig digitalisering i det specifika fallet.

Spridning

Spridning

Genom såväl rapporter som vetenskapliga artiklar sprider vi ny kunskap och konkreta rekommendationer till offentlig sektor och akademi. Detta skalar nyttan med den nya kunskapen genom direkt användning.