Verktyget för infrastruktur

Offentlig sektor uppvisar brister i förmåga avseende kontroll av existerande digital infrastruktur (läs mer i rapporten samt DN Debatt). Dessa brister leder till minskad möjlighet att dra nyttan ur digitalisering, samt onödigt höga kostnader. I ett pågående projekt med åtta offentliga organisationer har metod och verktyg för kontinuerlig övervakning av infrastrukturen tagits fram, med syftet att stärka styrning och höja organisationers digitala mognad.

Genom insamlande av data skapas beslutsunderlag för mer ändamålsenlig systemförvaltning. Verktyget identifierar vilka system som finns, samt ger ett faktabaserat underlag för beslut kring avveckling, konsolidering etc. De nyckeltal som samlas in är identifierade genom forskningen, och vidareutvecklas kontinuerligt i samklang med forskningens framsteg. Datan görs tillgänglig för fortsatt forskning och utveckling av ny kunskap.

Verktyget ger möjlighet att analysera både hela infrastrukturen och specifika system. Genom vidare analys av enskilda system kan ytterligare insikter hämtas in för att få ett fullgott beslutsunderlag för att t.ex. lyfta systemet för avveckling eller konsolidering. Baserat på förvaltnings- och utvecklingskostnad beräknas eventuell kostnadsbesparing, och användaren får en inblick i hur olika beslut påverkar verksamheten.

Genom att fler aktörer använder verktyget skapas en bas för nationell jämförelse och möjlighet att lära av varandra. System som uppvisar specifika brister kan finnas i andra organisationer, varvid samarbete kring påverkan mot leverantör alternativt gemensamma ersättningsupphandlingar kan inledas. På detta sätt skapar verktyget förutsättningar för en mer kostnadseffektiv förvaltning och ändamålsenlig digitalisering på nationell nivå.

Beställ Dios